Modele zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

Te Trzy wzajemnie powiązane obszary oddziałują na tzw. aktorów ZZL, CZYLI funkcję personalną Przedsiębiorstwa, w którym główną rolę pełnią menadżerowie, un ich zdolności wpływają na Efekty pozostałych elementów systemu. Na podstawie obecnych w organizacji Zasad Polityki personalnej Można wyróżnić DWA modelowe pojęcia ZZL: modèle SITA i kapitału modèle ludzkiego. Modèle mieszany Polityki personalnej, qui korzysta z założeń modelu SITA w czasie rekrutacji i selekcji. Natomiast z modelu kapitału ludzkiego Przedsiębiorstwa korzystają po zatrudnieniu pracowników, w których inwestują. Kilkanaście lat temu koncentrowano się w szczególności nad produkcją, marketingiem oraz pozyskiwaniem klientów. Dopiero OD Niedawna aspekty zarządzania zasobami ludzkimi zajęły pierwsze Miejsce rozważań przedstawicieli przedsiębiorstw. Wyróżnia się Wiele definicji pojęcia zarządzania zasobami Ludzkimi. Mimo różnorodności powstałych definicji ZZL wszystkie są zgodne, że najważniejszym czynnikiem jest kapitał ludzki.

Innym spotykanym terminem jest “gospodarowanie zasobami ludzkimi”, które definiuje się jako Działanie organizacji nastawione na przyciągnięcie, rozw, i i efektywnie działającej sily roboczej. Genezę pojęcia Zarządzanie zasobami Ludzkimi (z ang. HRM-gestion des ressources humaines) należy rozpatrywać w kontekście przebiegu funkcji personalnej w firmach. Początek XIX wieku obfituje w rozwla podstawowych świadczeń. Modèle harwardzki uwzglĩnia Cztery Główne obszary zarządzania zasobami ludzkimi, w których podejmuje się decyzje, TJ. partycypację pracowników, przepływ (ruchliwość) pracowników, Systemy wynagradzania (płaca, Premie), Pracy système. Na obszary te wpływają interesariusze, CZYLI akcjonariusze, kadra Menedżerska, Związki zawodowe, kierownictwo, Rząd i samorząd oraz czynniki sytuacyjne (technika i Technologia, Struktura zatrudnienia, strategia Przedsiębiorstwa). Istotą modelu Michigan jest powiązanie tych aspektów oraz Wpływ na firmę Sił Ekonomicznych, Politycznych oraz kulturowych.

W tym modelu zasobami ludzkimi oraz strukturą organizacji należy zarządzać w sposób zgodny ze strategia firmy. W modelu dopasowania wyszczególniono wzajemnie powiązane Cztery Funkcje, które tworzą CYKL ZZL. Pocztowski (2008) zwraca uwagę, że “Ludzie nie są zasobem, lecz dysponują zasobem, CZYLI ogółem Cech i właściwości ucieleśnionych w nich, które umożliwiają pełnienie diffĂŠrents ról w organizacji”. Ludzie, Zatem dysponują poniższymi cechami, TJ.: to oddziaływanie na czynnik ludzki w organizacji w taki sposób i przy pomocy takich instrumentów, aby poprzez swoich pracowników Organizacja osiągała swoje cele. Z określeniem Zarządzanie zasobami ludzkimi Można było Pierwszy raz się spotkać w literaturze amerykańskiej, już nous wczesnych latach 80 XX wieku, gdzie było rozumiane jako określone działania w sprawowaniu funkcji personalnej. Zmiany, jakie Można było zaobserwować w otoczeniu oraz wewnątrz organizacji przyczyniły się ne wzrostu znaczenia kadry pracownicjay, zmieniły się poglądy ce miejsca i Roli ludzi potrzebnych w organizacji.

Shares

Posted on 24th February 2019 in Uncategorised

Share the Story

About the Author

Back to Top
Shares